fbpx

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân theo Thông tư 47/2014/TT-BYT.

Đối với các cơ sở kinh doanh không có Giấy xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, thì chủ cơ sở cùng người trực tiếp tiến hành sản xuất kinh doanh sẽ bị tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật. Do đó, để có được Giấy xác nhận này, các bạn nên làm theo các bước trong Quy Trình Cấp Giấy Xác Nhận Kiến Thức Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm dưới đây.

1/ Quy Trình Cấp Giấy Xác Nhận Kiến Thức Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Bước 1: Tổ chức/Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Địa chỉ: Số 18, đường Cách mạng tháng 8, Quận 1), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

– Bước 2: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và tính hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

– Bước 3:

+ Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập kế hoạch kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm và thông báo cho tổ chức, cá nhân đến tham dự kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm.

+ Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

  – Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức và cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

2/ Cách thức thực hiện

Theo Quy Trình Cấp Giấy Xác Nhận Kiến Thức Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm chuẩn, bạn có thể làm trực tiếp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

3/ Thành phần, số lượng hồ sơ

– Thành phần hồ sơ:

+ Đối với tổ chức: Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu).

+ Đối với cá nhân: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu).

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4/ Thời hạn giải quyết

– 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ);

– 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức (kể từ ngày tổ chức tham gia đánh giá kiến thức và đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên)

5/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức/Cá nhân

6/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

7/ Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

Giấy Xác nhận hoặc văn bản từ chối.

8/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

– Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu);

– Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu).

9/ Phí, lệ phí

Không có

10/ Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

11/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;

– Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2012;

– Thông tư  số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2015.

Mẫu số 06

 (Ban hành theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT

 ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: ………………………..…………….

(cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)

Tên tổ chức/doanh nghiệp: ……………………………………………

Tên người đại diện:……………………………………………………

Giấy CNĐKDN (hoặc CMTND đối với người đại diện) số ………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp ………………………………………

Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại …………………………

Số Fax  ……………………………… E-mail ………………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm chúng tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị Quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho chúng tôi theo quy định với danh sách gửi kèm theo.

Địa danh, ngày ….. tháng … năm …….

Đại diện Tổ chức/cá nhân

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

Danh sách đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của……….. ….. (tên tổ chức)

TT Họ và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMTND Ngày, tháng, năm cấp Nơi cấp

 

Địa danh, ngày ….. tháng … năm…

Đại diện Tổ chức xác nhận

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 07

 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: ….. ………………………….

(cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)

Tên cá nhân ……………………………………………

CMTND số ………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp ………………………………………

Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại …………………………

Số Fax  ……………………………… E-mail ………………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho tôi theo quy định.

 

Địa danh, ngày ….. tháng … năm …….

Người đề nghị

(Ký ghi rõ họ, tên)

 

Trên đây là toàn bộ Quy Trình Cấp Giấy Xác Nhận Kiến Thức Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ Bếp Vệ Sinh hoặc hotline để biết thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra Bếp Vệ Sinh hiện đang cung cấp các sản phẩm, giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh toàn diện nhà bếp, tẩy sạch vi khuẩn, đem lại căn bếp sạch sẽ an toàn cho bạn.

Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *