fbpx

Tổng Quan Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 22000:2018

ISO 22000 Là Gì?

ISO 22000 là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận kết hợp cách tiếp cận ISO 9001 với quản lý an toàn thực phẩm và HACCP để đảm bảo an toàn thực phẩm ở mọi mức độ. Tiêu chuẩn này chỉ ra cách một tổ chức có thể chứng minh được khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn.

 

Yêu Cầu Chung

Có khả năng cung cấp ổn định thực phẩm an toàn

Giải quyết được các rủi ro liên quan đến mục tiêu của tổ chức

Có khả năng chứng minh được sự phù hợp với các yêu cầu của HTQLCL cụ thể

Nguyên Tắc Của Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 22000:2018

 • Trao đổi thông tin lẫn nhau
 • Quản lý hệ thống
 • Các chương trình tiên quyết
 • Các nguyên tắc phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn.
 • Hướng vào khách hàng
 • Sự lãnh đạo
 • Sự tham gia của mọi người
 • Tiếp cận theo quá trình
 • Cải tiến
 • Quyết định dựa trên bằng chứng
 • Quản lý mối quan hệ

Chu Trình PDCA

PDCA là chu trình kiểm tra chất lượng đơn giản, thực hiện việc theo dõi, thay đổi công việc hay các mục tiêu đề ra và cứ thế lập đi lập lại chu trình thay đổi này, từ đó dẫn đến những cải tiến liên tục trong quá trình được đưa vào áp dụng. 

Chu trình PDCA bao gồm các yếu tố: Plan – Do – Check – Action (Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động)

chu trình pdca

Tư Duy Dựa Trên Rủi Ro

Rủi ro là tác động của sự không chắc chắn và mọi sự không chắc chắn như vậy có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực .

Để phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn này, tổ chức cần hoạch định và thực hiện các hành động nhằm giải quyết rủi ro.

Bối Cảnh Của Tổ Chức

Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức

Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

Xác định phạm vi của hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Sự Lãnh Đạo

Sự lãnh đạo và cam kết

Chính sách

 • Thiết lập chính sách an toàn thực phẩm
 • Truyền đạt chính sách an toàn thực phẩm
 • Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

Hoạch Định

Hành động giải quyết rủi ro và nắm bắt cơ hội

Mục tiêu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và hoạch định để đạt được mục tiêu

Hoạch định các thay đổi

Hỗ Trợ

Nguồn lực

Nhận thức

Trao đổi thông tin

Năng lực

Thực Hiện

Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện

Chương trình tiên quyết ( PRP)

Hệ thống truy xuất nguồn gốc

Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó các tình huống khẩn cấp

Kiểm soát mối nguy

Cập nhật thông tin xác định các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy

Kiểm soát việc giám sát và đo lường

Thẩm tra liên quan đến các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy

Kiểm soát sự không phù hợp của sản phẩm và quá trình

Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện

Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá

Đánh giá nội bộ

Xem xét của lãnh đạo

Cải Tiến

Sự không phù hợp và hành động khắc phục

Cải tiến liên tục

Cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Các Bước Xây Dựng Hệ Thống ISO 22000:2018

Bước 1: Đảm bảo rằng đã hiểu rõ bối cảnh của tổ chức và nhu cầu, mong đợi của các bên quan tâm

Bước 2: Xác định các quá trình và thứ tự ưu tiên cho các quá trình

Bước 3: Xây dựng, cập nhật chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng

Bước 4: Xây dựng lộ trình triển khai

Bước 5: Đào tạo, huấn luyện cho lãnh đạo, nhóm triển khai về các nhân sự khác

Bước 6: Văn bản hóa các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng. Thiết lập mục tiêu, cách đánh giá đo lường quá trình

Các Loại Hình Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISo 22000:2018 Và Tiêu Chuẩn HACCP

Đánh giá bên thứ nhất: đánh giá nội bộ

Đánh giá bên thứ hai: đánh giá nhà cung cấp bên ngoài.

Đánh giá bên thứ ba: đánh giá chứng nhận/ công nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *